REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0037

Col·locació de llindar de pedra natural i formació de rampa accés a vestíbul.

1,0080,6480,6414,510,9017,99
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de granit (model a especificar), per a exteriors, en llindar d'accés a vestíbul comunitari, en peces d'ample 80x120x2 cm, acabat polit; rebudes amb morter de ciment, amb sorra de molla M-5, confeccionat en obra sense retardants. Fins i tot formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja. Col·locada en pendent per configurar rampa a l'25% de pendent.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,29
%02%Costos indirectes0,032,34
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0240Rajola de granit nacional, Blanc Cristall, 60x40x2 cm, acabat polit, segons UNE-EN 12058.1,0555,6058,38
REU0113Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.0,04143,155,01
REU0237kgMorter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,150,710,11
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4517,938,078,070,45
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,4514,316,446,440,45
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: Preu Cype (col·locat en pla) RSP011 71,75 €. Preu IVE (marbre blanc Altea, col·locat en pla) ERSP1banfdc 52,07 €. Preu ITeC (pedra granítica nacional, col·locat en pla) E9B41375K8TY 128,75 € sense revisar.
Edita preu