REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0032u

Obertura d'escorrentiu sobre maó ceràmic a mà

1,0010,3410,349,840,6695,16
Obertura d'escorrentiu sobre mur de fàbrica de maó ceràmic, executat a mà, amb una secció perfilada de superfície màxima 0,3x0,3 m, i gruix màxim 0,3 m, amb retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador, segons NTE / ADD-13.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,20
%02%Costos indirectes0,030,30
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3314,314,724,720,33
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,3315,505,125,120,33
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: Preu Cype DEF042 10,37 €. Preu IVE DDDF5ba 349,76 € (mesurat en metres cúbics).
Edita preu