REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0019u

Cala d'inspecció en pilar o biga de formigó armat.

1,00176,03176,0369,133,6039,27
Cala d'inspecció en pilar o biga de formigó armat per comprovar l'estat de l'armadura, consistent en picat d'un màxim de tres cales, a determinar per tècnic, inspecció visual i determinació de la geometria, aspecte de l'formigó, gruix de l'recobriment, profunditat de carbonatació, resistència a l'picat, intereix, nombre de barres i diàmetre de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, d'acord amb la 'Guia per a la Inspecció i Avaluació Complementària d'estructures de formigó en edificis existents' de l' Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, retirada de runes i càrrega fins contenidor o camió, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició amb morter estructural i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, reposició de revestiments, mitjans manuals, reposició de l'formigó ni el transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,38
%02%Costos indirectes0,035,09
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0180uEquip i mitjans auxiliars per a l'execució de cates en elements estructurals o constructius d'edifici.2,2045,0099,00
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.2,200,651,43
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació0,8030,0024,0024,000,80
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació1,4017,9325,1025,101,40
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació1,4014,3120,0320,031,40
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 19/05/2017
Observacions: Preu Cype ( 'obertura de cala de 10x20 cm i 5 cm de profunditat) 0BC020 5,97 €. Preu IVE CSCE1aa 41,45 €. Preu ITeC (mitjans manuals, preu per unitat) K1641011 2,96 €.
Edita preu