Nomenclatura i criteris

 

Estructura de la base de preus

En la barra lateral trobareu una organització dels preus en apartats i subapartats. Encara que aquest menú de navegació té l'aparença d'una classificació jeràrquica convencional en capítols i subcapítols, com qualsevol altra base de preus de la construcció, en realitat els nostres preus s'ordenen "en xarxa". És a dir, cada preu s'etiqueta amb diversos noms, d'entre la llista de la barra lateral, de manera que un mateix preu podreu trobar-lo en diferents apartats. Això ha de facilitar la cerca temàtica.

A més, en cada llistat podeu aprofitar el cercador del vostre propi navegador (Crtl+F, generalment) per a escriure-hi les paraules claus de la vostra cerca.

 

Classificació dels preus

PreuK classifica els preus en Partides, Auxiliars, Materials, Mà d'obra, Maquinària i Altres.

Els dos primers grups (Partides i Auxiliars) s'identifiquen amb un codi que té el format RE0000. Es tracta de preus que tenen descomposició. Podeu obrir la seua justificació fent clic en el link del seu codi. Els Auxiliars es diferencien de les Partides perquè tenen una descomposició senzilla i no solen usar-se com a partida d'obra independent i autònoma.

Els quatre darrers grups (Materials, Mà d'obra, Maquinària i Altres) s'identifiquen amb un codi que té el format REU0000. Es tracta de preus unitaris sense descomposició.

En el grup Altres es classifiquen no només els preus unitaris que no pertanyen a cap dels altres grups sinó també els unitaris que haurien de tenir una descomposició però que no la tenen, provisionalment.

 

Concepte de partida en la base de preus

El nostre concepte de Partida és ampli: inclou no només la partida d'execució d'obra d'un pressupost de projecte sinó també qualsevol preu de repercussió elaborat a partir d'altres preus. És a dir, la justificació d'un preu pot incloure preus unitaris i preus amb descomposició. Per exemple, a l'hora de valorar la reparació del pati interior d'un edifici, pretenem oferir les partides d'obra pertinents (bastida per m2, picat del revestiment per m2, sanejament de front de forjat per ml, etc.) i també els preus de repercussió totals (per m2 de façana, per habitatge, etc). La utilitat i validesa d'aquests preus de repercussió es basa, d'una banda, en la seua descomposició, la qual fa referència a d'altres preus, i aquests potser a d'altres. Qualsevol modificació en un preu unitari o en una partida d'obra afectarà instantàniament el preu de repercussió. D'altra banda, es basa en el seu historial. Nosaltres no oferim preus "teòrics", sinó preus comprovats en la realitat d'una obra concreta.

 

Repercussió de la mà d'obra

És evident que l'encert en la valoració econòmica d'una obra depèn, en bona mesura, d'una encertada previsió del temps d'execució, és a dir, del cost de la mà d'obra. Per això, presentem la repercussió que té la mà d'obra en la descomposició de cada preu. Aquesta repercussió s'expressa en moneda i en hores. D'altra banda, servirà per a elaborar la corresponent planificació temporal.

 

Cost energètic i residus generats

També podreu observar que la descomposició de cada preu preveu també la justificació del seu cost energètic i dels residus que genera.

 

 

Edició 1 (14/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com