En què consisteix la validació d'un preu?

 

Abans de ser incorporat a PreuK i publicat en el web, cada preu serà validat per un membre de l'equip de redacció de PreuK.

 

Un preu no podrà ser validat pel seu propi redactor.

 

El redactor d'un preu sol·licitarà la seua validació a l'equip de PreuK, el qual designarà un validador.

 

El validador comprovarà el que segueix:

► La correcta sintaxis de les fórmules del full de càlcul. En particular, es comprovarà que el full està actualitzat a la versió 7.1.

► El bon funcionament de la traducció automàtica (comprovació que els textos originals no inclouen abreviatures, faltes d'ortografia o tipogràfiques i el·lipsis; comprovació que la sintaxis és senzilla i intel·ligible per al traductor automàtic).

► Revisió de les etiquetes assignades pel redactor.

► Comprovació que el preu està justificat amb la corresponent descomposició.

► Consignació de les desviacions detectades en la valoració del preu proposat respecte a almenys tres preus similars d'altres tres bases diferents.

► Consignació de les desviacions detectades en la valoració del preu proposat respecte a d'altres preus similars de PreuK.

 

Fetes aquestes comprovacions, el validador redactarà un informe, que anotarà en el propi full del preu redactat pel seu autor, el qual rebrà notificació.

Si l'informe és negatiu, el redactor corregirà el preu i sol·licitarà de nou la validació.

Si l'informe és positiu, el validador incorporarà el preu a la base PreuK, fent ús d'una nova plantilla model RE0000, i el penjarà en el web. En l'apartat Notes, farà constar les desviacions detectades respecte a preus similars i qualsevol altra informació que considere rellevant.

 

El redactor d'un preu podrà revisar-lo i actualitzar-lo sempre que ho considere oportú. Farà les modificacions en el mateix full on va redactar el preu original, sense necessitat de notificar-les a l'equip de redacció de PreuK. Quan desitge publicar l'actualització, sol·licitarà una nova validació.

 

Cada preu es validarà almenys una vegada cada dos anys. Si l'autor no atèn els requeriments del validador, l'equip de PreuK podrà retirar el preu de la base o assignar-lo a un altre redactor.

 

 

Edició 3 (31/01/2017)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com